Εκφωνήσεις

(Οι υποσημειώσεις αφορούν εκείνα τα ερωτήμματα των θεμάτων που δεν είναι θεωρία του σχολικού βιβλίου και περιέχονται στα δικά μας βιβλία,αυτούσια ή πανομοιότυπα. Εννοείται ότι τα θέματα θεωρίας περιέχονται όλα και μάλιστα αναλυτικά. Πολλά άλλα θέματα είναι παρόμοια με θέματα των βιβλίων μας)

them_mat_kat_c_hmer_2001.pdf (208,8 kB)

(Θέμα 1ο, Β2: Σελίδα 376 Α΄τόμος)

them_mat_kat_c_hmer_2002.pdf (207,3 kB)

(Θέμα 1ο, Β2: Όλες οι Σ-Λ λυμένες στα αντίστοιχα κεφάλαια.

Θέμα 3ο α:Λυμένη άσκηση σελ. 95, Α΄τόμος.

Θέμα 4ο α:Λυμένη ιδιότητα σελ. 319, Β΄τόμος)

them_mat_kat_c_hmer_2003.pdf (174,1 kB)

(Θέμα 3ο, α και δ: πανομοιότυπη άσκηση σελ. 441, άσκηση 84, τόμος Β΄)

them_mat_kat_c_hmer_2004.pdf (108,4 kB)

(Θέμα 3ο, α και δ: πανομοιότυπη άσκηση σελ. 441, άσκηση 84, τόμος Β΄)

(Θέμα 2ο: πανομοιότυπο λυμένο παράδειγμα σελ. 203, τόμος Β΄)

them_mat_kat_c_hmer_2005.pdf (159,5 kB)

(Θέμα 2ο, α και γ:άσκηση 2.61, σελ.389, τόμος Α΄)

them_mat_kat_c_hmer_2006.pdf (189,2 kB)

(Θέμα 2ο, α και β: άσκηση 1.37, σελ.110, τόμος Α΄.

Θέμα 3ο, β: άσκηση 2.29, σελ.385, τόμος Α΄και το θέμα 3ο του κριτηρίου, σελ. 392)

them_mat_kat_c_hmer_2007.pdf (199,7 kB)

them_mat_kat_c_hmer_2008.pdf (197,7 kB)

(Θέμα 3ο,β:Λυμένο παράδειγμα σελ.203, τόμος Β΄και λυμένη άσκηση 4.29, σελ.112)

Θέμα 4ο, β και γ: ασκήσεις 6.40 και 6.41, σελ. 198, τόμος Β΄)

them_mat_kat_c_hmer_2009.pdf (205,3 kB)

them_mat_kat_c_hmer_2010.pdf (196,8 kB)

them_mat_kat_c_hmer_2011.pdf (198,3 kB)

them_mat_kat_c_hmer_2012_.pdf (208,1 kB)

them_mat_kat_c_hmer_2013_.pdf (235981)

(Θέμα Δ3 όμοια λυμένη άσκηση σελ. 80, τόμος Β΄)

them_mat_kat_c_hmer_2014_pdf (240386)

(Θέμα Α, Όλα τα Σωστού - Λάθους, με την ίδια ακριβώς διατύπωση)

(Θέμα Δ1: Γενικότερο θέμα, άσκηση  11, σελ. 218, Β΄τόμος)

them_mat_kat_c_hmer_2015.pdf (246704)

(Θέμα Α, Όλα τα Σωστού - Λάθους, με την ίδια ακριβώς διατύπωση) 

(Θέμα Β1, Σελίδα 380, τόμος Α΄, λυμένη άσκηση,με την ίδια ακριβώς διατύπωση και τους ίδιους αριθμούς))

(Θέμα Δ, δες: Μαθηματικά/Εργασίες για μαθητές/Γ΄τάξη και εργασία Συνεδρίου Αθήνας-Πως από την f2 βρίσκω την f)

them_mat_kat_c_hmer 2016.pdf (151572)
them_mat_kat_c_hmer_2017.pdf (278800)

them_mat_op_c_hmer_ 2018.pdf (231314)